LOADING CLOSE

ویدئو

فراخوان کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر برای تعیین «برکت و شفای روابط خانوادگی» بعنوان هدف سال ۲۰۱۸

اختصاص روزهای جمعه به دعا و روزه برای:

برکت بیشتر خداوند در خانواده‌ها
شفای روابط در خانواده‌ها
رفع نیازهای مهم خانواده‌ها
درمان روحی، روانی و جسمی خانواده‌ها
حل مشکلات پیچیدهٔ خانواده‌ها