همگام

فراخوان کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر برای تعیین «شناخت عمیق و جدید خداوند» بعنوان هدف سال ۲۰۱۹

سال شناخت عمیق و جدید خداوند

خروج از نسخه موبایل